Page 7 - Kikz Fundz brochure
P. 7

Hoe Fundz werkt
                                            Alles


                                            komt

                                            bij ons


                                 in dezelfde bak,

          Binnen Kikz Fundz bouwt
          u een online donatiepagina          terwijl we aan
          kort gezegd op uit twee basis         de voorkant
          elementen: een formulier

          en een campagne. U kunt            meerdere
          een formulier gebruiken in
          meerdere campagnes en zo           verschillende
          dus heel snel en eenvoudig          campagnes

          een nieuwe campagne online
          zetten: u maakt een campagne         gebruiken.”
          aan, voegt tekst en beeld toe,
          selecteert het formulier en uw

          pagina kan live!
          U kunt natuurlijk meerdere formulieren aanmaken als  Meerdere formulieren inzetten
          dat nodig is. Veel van onze klanten gebruiken bijvoor- U kunt zelf meerdere formulieren aanmaken. Zo kunt u
          beeld een los formulier voor internationale campagnes,  bijvoorbeeld twee versies van een formulier maken om
          maar u kunt ook een formulier opbouwen om een  uitgebreide conversie tests doen, of formulieren maken
          petitie mee te starten of alleen persoonsgegevens uit  waarin niet gedoneerd hoeft te worden. Standaard veld-
          te vragen.                  controles zoals postcode-huisnummer, minimum leefti-
                                 jd etc. zijn in te stellen bij de opbouw van uw formulier.
          Velden in het formulier kunnen uiteraard via de url
          worden gepre-filled als dat nodig is.     Uw gegevens verwerken
                                 De leads, donaties, inschrijvingen, steunbetuigingen
          Eén formulier, meerdere campagnes       etc. die in uw formulier zijn ingevoerd worden opgesla-
          De kracht van deze opbouw van ons donatieplatform  gen in een lijst die gekoppeld is aan dat formulier. U
          ligt in de flexibiliteit. Veel van onze klanten willen alle  kunt dus een formulier maken waarin u om donaties
          donaties in één en dezelfde database opslaan, maar  vraag, een petitieformulier opstellen of een formulier
          hebben meerdere onderwerpen waar ze dit mee willen  maken waarin alleen e-mailadressen verzameld
          bereiken. Denk bijvoorbeeld in het geval van dieren- worden, deze vallen allemaal in hun eigen bak: u
          welzijn bijvoorbeeld aan een zwerfhond, een olifant  exporteert de leads apart per formulier.
          of een walvis: verschillende onderwerpen waarvoor
          het formulier steeds hetzelfde kan zijn. Verschillen in  In veel gevallen kan Fundz worden gekoppeld aan uw
          de donatiebedragen kunnen als uitzondering op het  CRM of anders software, waardoor exporteren niet
          formulier worden ingesteld.          nodig is en we ze gelijk in uw eigen omgeving opslaan.

 4                                                     5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10