Page 5 - Kikz Fundz brochure
P. 5

Over Kikz Fundz
 Sinds onze overstap


 naar Kikz besparen we

 veel tijd en geld, terwijl


 er meer campagnes live staan

 en we van alles kunnen testen” Dit donatieplatform is zo  Standaard functionaliteit
 opgezet dat u zelf heel  Het werven van donaties vraagt om specifieke func-

 eenvoudig meerdere online  tionaliteit. Het handig instellen van betalingstermijnen,
 campagnes kunt inrichten.  incentives en meetscripts van affiliates is niet iets dat in
 ieder webformulier op een gebruiksvriendelijke manier
 De webapplicatie is in eigen  mogelijk is. Omdat we voor verschillende nationale en
 huis ontwikkeld waardoor  internationale NGO’s werken en hebben gewerkt is

 ook maatwerkoplossingen  het platform zo ontwikkeld dat cruciale functionaliteit
 bij online fondsenwerving standaard geïntegreerd is.
 geïntegreerd kunnen worden. In sommige gevallen zijn maatwerkoplossingen nodig.
 Deze uitbreidingen programmeren wij in huis op basis
 Kikz Fundz is in de loop der jaren gebruikt voor ver- van uw specifieke wensen.
 schillende branches, maar het is in eerste instantie
 ontwikkeld met het oog op conversie van donaties  Volledige vrijheid
 voor goede doelen. Het systeem is in 2011 ontwik- Wanneer het online zetten van een campagne zó een-
 keld in samenwerking met een internationale NGO  voudig én kostenloos is, geeft dit u de vrijheid om uw
 en in de loop der jaren uitgebreid met verschillende  conversie te gaan verbeteren. U kunt proefballonnetjes
 modules die het ook geschikt hebben gemaakt  oplaten om zo te zien wanneer uw campagnes beter
 voor andere doeleinden. Dat is één van de dingen  converteren. Denk bijvoorbeeld aan kleine aanpas-
 die Kikz Fundz zo’n krachtig platform maakt: door  singen als het wel of niet verplicht stellen van een tele-
 de modulaire ontwikkeling kan extra functionalit- foonnummer of het instellen van een ander standaard
 eit eenvoudig, snel en zonder downtime worden  gesuggereerd maandbedrag. U kunt natuurlijk ook
 toegevoegd.  grotere verschillen testen: toon ik het donatieformulier
 in zijn geheel of laat ik de bezoeker het in stappen door-
 Inmiddels wordt het platform door NGO’s dus niet  lopen, wat doet een andere tekst of een ander beeld, of
 alleen gebruikt voor donaties, maar bijvoorbeeld  het aanbieden van een incentive? Wanneer blijkt dat
 ook voor petities of de verkoop van promotie- verschillende instellingen het best werken bij specifieke
 artikelen.  doelgroepen kunt u de campagnes ook naast elkaar
 laten draaien: u bent hier helemaal vrij in en het aantal
 campagnes is onbeperkt.
 2                                                     3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10