Page 6 - Kikz Fundz brochure
P. 6

Hoe Fundz werkt
                                                                                                        Alles


                                                                                                        komt

                                                                                                        bij ons


                                                                                             in dezelfde bak,

                                                                      Binnen Kikz Fundz bouwt
                                                                      u een online donatiepagina          terwijl we aan
                                                                      kort gezegd op uit twee basis         de voorkant
                                                                      elementen: een formulier

                                                                      en een campagne. U kunt            meerdere
                                                                      een formulier gebruiken in
                                                                      meerdere campagnes en zo           verschillende
                                                                      dus heel snel en eenvoudig          campagnes

                                                                      een nieuwe campagne online
                                                                      zetten: u maakt een campagne         gebruiken.”
                                                                      aan, voegt tekst en beeld toe,
                                                                      selecteert het formulier en uw

                                                                      pagina kan live!
                                                                      U kunt natuurlijk meerdere formulieren aanmaken als  Meerdere formulieren inzetten
                                                                      dat nodig is. Veel van onze klanten gebruiken bijvoor- U kunt zelf meerdere formulieren aanmaken. Zo kunt u
                                                                      beeld een los formulier voor internationale campagnes,  bijvoorbeeld twee versies van een formulier maken om
                                                                      maar u kunt ook een formulier opbouwen om een  uitgebreide conversie tests doen, of formulieren maken
                                                                      petitie mee te starten of alleen persoonsgegevens uit  waarin niet gedoneerd hoeft te worden. Standaard veld-
                                                                      te vragen.                  controles zoals postcode-huisnummer, minimum leefti-
                                                                                             jd etc. zijn in te stellen bij de opbouw van uw formulier.
                                                                      Velden in het formulier kunnen uiteraard via de url
                                                                      worden gepre-filled als dat nodig is.     Uw gegevens verwerken
                                                                                             De leads, donaties, inschrijvingen, steunbetuigingen
                                                                      Eén formulier, meerdere campagnes       etc. die in uw formulier zijn ingevoerd worden opgesla-
                                                                      De kracht van deze opbouw van ons donatieplatform  gen in een lijst die gekoppeld is aan dat formulier. U
                                                                      ligt in de flexibiliteit. Veel van onze klanten willen alle  kunt dus een formulier maken waarin u om donaties
                                                                      donaties in één en dezelfde database opslaan, maar  vraag, een petitieformulier opstellen of een formulier
                                                                      hebben meerdere onderwerpen waar ze dit mee willen  maken waarin alleen e-mailadressen verzameld
                                                                      bereiken. Denk bijvoorbeeld in het geval van dieren- worden, deze vallen allemaal in hun eigen bak: u
                                                                      welzijn bijvoorbeeld aan een zwerfhond, een olifant  exporteert de leads apart per formulier.
                                                                      of een walvis: verschillende onderwerpen waarvoor
                                                                      het formulier steeds hetzelfde kan zijn. Verschillen in  In veel gevallen kan Fundz worden gekoppeld aan uw
                                                                      de donatiebedragen kunnen als uitzondering op het  CRM of anders software, waardoor exporteren niet
                                                                      formulier worden ingesteld.          nodig is en we ze gelijk in uw eigen omgeving opslaan.

      4                                                                                                           5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10